Právo na vašej strane

Informácie o ochrane osobných údajov

Dôvod spracovania

Aby sme s v prípadmi mohli pracovať, potrebujeme spracovávať niektoré z vašich osobných údajov. Tie spracovávame v rozsahu, ktorý je pre úspešné vybavenie vašich nárokov nevyhnutný. Rozsah spracovávaných dát sa líši podľa riešenej situácie.

Vaše údaje rozdeľujeme do niekoľkých skupín:

Identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace k vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii. Patria medzi ne vaše meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a kópia preukazu totožnosti (OP, pas), či iného podobného dokumentu, podpis.

Kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce nám kontaktovať vás. Ide o kontaktnú adresu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailovú adresu a ďalšie vami uvedené možnosti kontaktu.

Podklady pre uplatnenie vašich nárokov – kompletná dokumentácia, ktorú nám poskytnete a ktorá súvisí s riešením vášho nároku. Patrí sem napríklad číslo bankového účtu, podklady pre rozhodovanie, plná moc a ďalšie.

Komunikačné údaje – informácie o našej vzájomnej komunikácii, teda váš hovor s nami, ktorý nahrávame pre prípadné upresnenie priebehu spracovania vášho nároku. Ďalej e-mailová komunikácia a iné formy výmeny informácií.

Ostatné kategórie osobných údajov – osobné údaje spadajúce pod tzv. ostatné kategórie spracovávame len v prípade, že sa týkajú vášho nároku – môžu to byť zdravotné dokumenty, podklady náboženského charakteru a ďalšie citlivé osobné údaje. Všetky sú u nás samozrejme chránené a ich zneužitie vám nehrozí. Predáme ich len osobám, ktoré sú pre konkrétny proces nevyhnutné.

Základ spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame preto, aby sme vám mohli našu službu poskytnúť v čo najlepšej kvalite a v rámci platných zákonov a nariadení.

Právnym základom je:

  1. Plnenie zákona,
  2. plnenie zmluvy alebo jednanie o jej uzavretí,
  3. ochrana oprávneného záujmu Vaše nároky.sk,
  4. marketingové aktivity Vašenároky.sk – dáta pre túto aktivitu spracúvame len s vašim súhlasom.

Doba uchovania

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po celú dobu, po ktorú vám poskytujeme naše služby. Po skončení zmluvy vaše dáta uchovávame aj naďalej po nevyhnutne dlhú dobu (pre prípad reklamácie, obnovenie riadenia, ...). Niektoré dáta navyše musíme uchovávať po určitú dobu aj z dôvodu plnenia zákonných lehôt.

Opatrenia na ochranu dát

Za účelom ochrany dát sme prešli auditom spracovávaných osobných údajov. Boli zanalyzované riziká a stanovené organizačné, technické a fyzické opatrenia. Týmto plníme smernicu GDPR a vaše dáta sú chránené v súlade s právnymi normami.

Predávanie dát

Vaše dáta odovzdávame tretej strane – právnemu zástupcovi, ktorý váš nárok bude riešiť. Toto vyplýva z plnenia zmluvy a váš súhlas nie je potrebný.

Vaše osobné dáta, konkrétne kontaktné údaje, môžeme využiť aj pre propagačné a marketingové účely – pokiaľ nám k tomu udelíte súhlas. Ďalším stranám vaše osobné údaje neposúvame. Veľmi zriedkavou výnimkou môžu byť reakcie na žiadosť subjektov štátnej správy, polície či súdov – opäť vyplýva z právnych noriem a váš súhlas tak nie je potrebný.

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018.