Právo na vašej strane

Obchodné podmienky provízneho systému

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá a podmienky spolupráce upravujú vzťah medzi účastníkom Provízneho systému (ďalej len „Partner“) a spoločnosťou Vaše nároky.cz, SE. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom Provízneho systému je spoločnosť Vaše nároky.cz, SE, IČ 291 40 021, so sídlom Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, Štýřice, Česká republika.

PARTNER

Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do Provízneho systému na adrese oto.strmiska@vasenaroky.cz.

REGISTRÁCIA

Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez uvedenia dôvodu. Partner prehlasuje, že údaje poskytnuté pri registrácii s jeho osobou a adresou súhlasia, a že je plnoletý a plne spôsobilý právne konať.

Registráciou Partner výslovne a v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje ich plniť a uzatvára týmto dohodu o spolupráci s Prevádzkovateľom.

Registráciou do systému Partner zároveň dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

PODMIENKY A OBSAH SPOLUPRÁCE

Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese www.vasenaroky.sk. Systém provízneho systému je umiestnený na adrese http:// pierre.vasenaroky.cz.

Spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera je založená na fakte, že Partner umiestni na svoje stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytnutú Prevádzkovateľom za účelom propagácie webových stránok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť užívateľovi províziu z každej uzavretej zmluvy, ktorá bude uzavretá s návštevníkom, ktorý prišiel na stránky Prevádzkovateľa prostredníctvom stránky Partnera, čo Prevádzkovateľ identifikuje podľa čísla Partnera umiestneného v odkaze vedúcom zo stránky Partnera na stránku Prevádzkovateľa a následným uložením tohto čísla po dobu 60 dní v cookies návštevníka.

PARTNER SA ZAVÄZUJE

Partner sa zaväzuje prevádzkovať internetové stránky, na ktorých bude umiestnená reklama na internetové stránky zapojené v províznom systéme v súlade s platnou právnou úpravou a príslušnými spoločenskými štandardmi. Partner prehlasuje, že je jedinou osobou, ktorá je oprávnená prevádzkovať internetové stránky, na ktorých je umiestnená reklama na internetové obchody zapojené v províznom systéme a vlastní všetky potrebné oprávnenia alebo licencie vzťahujúce sa k obsahu a podobe týchto internetových stránok. Partner pre svoj partnerský web zaradený v províznom systéme nesmie využívať inzerciu v PPC systémoch (Sklik, AdWords, AdFox,...). Partner je sám zodpovedný za obsah a odkazy na svojich stránkach. Partner nesmie na svojich stránkach uvádzať iné ceny služieb ako tie, ktoré sú uvedené na webových stránkach Prevádzkovateľa.

Partner súhlasí s archiváciou ním poskytnutých osobných údajov, ktoré budú využité len v súvislosti s prevádzkou Provízneho systému a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľa.

Partner musí propagáciu prevádzkovať legálnym spôsobom v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Partner nesmie používať odkazy so špecifickým kódom na cudzích weboch a to predovšetkým v užívateľských diskusiách a komentároch. Prísne zakázaná je propagácia založená na SPAMovaní formou e-mailových správ, SMS, faxu alebo pošty, ako aj ostatných telekomunikačných prostriedkov (viď zákon č. č. 147/2001 Z.z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov).

Partner sa zaväzuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žiadny materiál alebo odkaz na materiál, ktorý je nezákonný, poškodzuje autorské práva, práva k ochranným známkam a patentom, obchodné mená a práva súvisiace. Partner je povinný nepodniknúť nič, čo by poškodzovalo dobré meno Prevádzkovateľa. Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí protiprávne konanie Partnera, dovoľuje Partner Prevádzkovateľovi vydanie všetkých jeho uvedených osobných údajov príslušným vyšetrovacím orgánom a súčasne akceptuje zodpovedajúce krátenie provízie.

Partner sa zaväzuje, že použije logo Spoločnosti iba s jej predchádzajúcim súhlasom.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

Prevádzkovateľ sa zaväzuje mesačne zasielať Partnerovi pravdivé štatistiky pre výpočet provízie z uzavretých zmlúv cez jeho partnerský odkaz. Štatistiky v súlade s týmto odstavcom budú poskytované vždy do 5 dní po skončení mesiaca, v ktorom vznikol Partnerovi na zaplatenie príslušnej provízie nárok. Podklady budú poskytované prostredníctvom elektronickej pošty a v prípade dôvodných pochybností Partnera o ich správnosti je Prevádzkovateľ povinný ich správnosť dodatočným spôsobom doložiť. Províziu vyúčtuje Partner Prevádzkovateľovi formou daňového dokladu vystaveného vždy do 14. dňa v mesiaci, v ktorého poslednom dni je odmena splatná.

Ďalej sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.

Provízie sa budú vyplácať buď na základe faktúry – za predpokladu, že je Partner podnikateľom, alebo na základe potvrdenia podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o daní z príjmov v znení neskorších predpisov pre Partnerov, ktorí nemajú živnostenský list.

Provízie sa vyplácajú iba v slovenskej mene.

REKLAMA

Reklamou sú myslené odkazy – textové odkazy, rovnako ako bannery a grafické reklamy, atď., ktoré pri prekliku smerujú na web zaradený v Províznom systéme.

Odkaz na príslušné webové stránky musí obsahovať identifikačný kód Partnera, ktorý Partner dostane od Prevádzkovateľa.

Odkazy, ktoré neobsahujú identifikačný kód, nie sú zahrnuté do štatistík Provízneho systému a nie je možné prostredníctvom nich uplatňovať nárok na provízie. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná iba za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítací povolené cookies.

Reklamná grafika poskytnutá Prevádzkovateľom je chránená autorským zákonom a smie byť použitá iba v nezmenenej forme a iba k propagácii webových stránok Prevádzkovateľa. Partner nesmie používať inú grafiku Prevádzkovateľa ako tú, ktorá je k tomu určená v Províznom systéme – nesmie používať napríklad grafiku z webových stránok Prevádzkovateľa. Partner ďalej nesmie na svojom webe priamo zobrazovať web Prevádzkovateľa, napríklad vo frames, alebo bez priamej iniciatívy návštevníka zobrazovať webové stránky Prevádzkovateľa, vrátane možnosti zobrazenia stránok Prevádzkovateľa v novom okne.

PROVÍZIA A JEJ VÝŠKA

Nárok Partnera na províziu vzniká, pokiaľ návštevník prejde prostredníctvom odkazu zo stránky Partnera na stránku Prevádzkovateľa a vykoná tak objednávku či odošle formulár, ktorý povedie k uzavretiu zmluvy medzi návštevníkom a Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízii bez predchádzajúceho upozornenia. Nová výška provízii je užívateľovi oznamovaná prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii a je taktiež zverejnená na stránkach Provízneho systému.

Výška provízie je 10 € bez DPH za každú uzavretú zmluvu medzi návštevníkom a Prevádzkovateľom. Ďalej je Partnerovi vyplatený jednorazový bonus za registráciu Partnera do Provízneho systému vo výške 10 € bez DPH, ktorý je automaticky pripísaný na účet Partnera v Províznom systéme. Pri zrušení spolupráce, pokiaľ nebola zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce a Partner má na ňu nárok, sa provízia vyplatí do 14 dní od zrušenia spolupráce. Provízia musí byť v minimálnej výške 10 €.

PODMIENKY ODSTÚPENIA

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obidve zmluvné strany. Prevádzkovateľ aj Partner ju môžu zrušiť odoslaním e-mailu s návrhom na zrušenie spolupráce bez uvedenia dôvodu.

Spolupráca a provízia môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Partner porušil Pravidlá a podmienky spolupráce.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ môže tieto Pravidlá a podmienky spolupráce kedykoľvek zmeniť. Partner bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom odoslaným na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Zmenené podmienky sú považované a dohodnuté od okamžiku ich uverejnenia. Pokiaľ užívateľ s najnovšou verziou nesúhlasí, je povinný účasť ukončiť a to odoslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na oto.strmiska@vasenaroky.cz so žiadosťou o ukončenie spolupráce.

Táto dohoda obsahuje všetky ujednania zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy. Vedľajšie ústne ujednania neboli uzavreté.

OSTATNÉ UJEDNANIA

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek pozastaviť alebo obmedziť zobrazovanie reklamy umiestnenej na internetovej stránke užívateľa a ďalej je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah a podobu tejto reklamy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom on-line systému a internetovej siete. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou alebo nečinnosťou tretích osôb.