Právo na vašej strane

Obchodné podmienky vernostného programu

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy medzi účastníkom Provízneho systému (ďalej len „Účastník“) a sprostredkovateľom – spoločnosťou Vaše nároky.cz, SE, IČ: 29140021, so sídlom Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. Zn. H 377 (ďalej len „Sprostredkovateľ).

2. Registrácia

Registráciou na adrese https://www.vasenaroky.sk/vernostny-program sa záujemca stáva Účastníkom Vernostného programu Sprostredkovateľa. Pri registrácii záujemca uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu, ktoré budú Sprostredkovateľom spravované a uchovávané.

Po registrácii účastník obdrží e-mail, prostredníctvom ktorého potvrdí registráciu a svoju totožnosť. Po potvrdení registrácie a totožnosti bude Účastníkovi poslaný ďalší email s odkazom slúžiacim k plneniu obsahu zmluvy podľa čl. 3 týchto obchodných podmienok.

Účastník prehlasuje, že údaje poskytnuté pri registrácii sú úplné a pravdivé, a že je plnoletý a plne spôsobilý k právnym úkonom.

Registrácia je bezplatná a môže byť Sprostredkovateľom zamietnutá z akéhokoľvek dôvodu, či bez udania dôvodov.

Program nie je určený zamestnancom spoločnosti Vaše nároky.cz, SE a pridružených spoločností, rovnako ako účastníkom programu pre affiliate partnerov, vrátane ich konateľov a zamestnancov. Programu sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.

Registráciou Účastník výslovne a v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje plniť ich a týmto uzatvára zmluvu o spolupráci so Sprostredkovateľom.

3. Podmienky a obsah spolupráce

Predmetom spolupráce je snaha Účastníka zaistiť pre Sprostredkovateľa nového klienta, ktorý so sprostredkovateľom uzavrie Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „odporúčanie“). Novým klientom sa rozumie taký klient, ktorý ešte so Sprostredkovateľom v minulosti Zmluvu o poskytnutí služieb uzavretú nemal.

Sprostredkovateľ nového klienta identifikuje použitím cookies podľa čísla Účastníka umiestneného v odkaze, ktorý bude Účastníkovi po registrácii do Vernostného programu systému poslaný. Číslo Účastníka bude uložené v cookies nového klienta po dobu 72 hodín od využitia poslaného odkazu. Tento odkaz môže Účastník novému klientovi poslať e-mailom, či inou formou online komunikácie.

Aby bola Účastníkovi vyplatená provízia, musí nový klient prostredníctvom poslaného odkazu zadať prípad na stránkach www.vasenaroky.sk do 72 hodín od využitia zaslaného odkazu. Následne musí byť medzi Sprostredkovateľom a novým klientom uzavretá Zmluva o poskytovaní služieb. V prípade, že Účastník v priebehu 72 hodín od využitia zaslaného odkazu navštívi jednu z partnerských stránok Sprostredkovateľa, nárok na výplatu provízie Účastníkovi zaniká a provízia bude vyplatená danému Partnerovi v súlade s podmienkami Provízneho systému.

Provízia za odporučenie nového klienta, s ktorým bude následne uzavretá zmluva o poskytovaní služieb činí 10 €, za každú takto uzavretú zmluvu.

4. Účastník sa zaväzuje

Účastník musí odporučenie vykonať spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Účastník nesmie pri odporúčaní uvádzať iné ceny služieb, ako sú tie, ktoré na svojich stránkach uviedol Sprostredkovateľ.

Účastník pri odporúčaní nesmie uvádzať mylné, či zavádzajúce informácie o službách Sprostredkovateľa.

Účastník môže províziu za odporučenie získať maximálne 10krát.

Vernostný program spoločnosti Vaše nároky.cz slúži len na súkromné a nekomerčné účely.

Účastníci majú zodpovednosť za platbu všetkých daní a poplatkov, ktoré môžu plynúť zo získania nároku na províziu.

Účastník je povinný zdržať sa akéhokoľvek jednania poškodzujúceho dobré meno Sprostredkovateľa.

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje

Sprostredkovateľ sa zaväzuje Účastníkovi vyplatiť províziu v súlade s Podmienkami spolupráce, a to do 15 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vyplatenie provízie.

Sprostredkovateľ pomocou automatizácie pošle províziu na bankový účet Účastníka, ktorý uviedol pri registrácii.

V prípade, že účastník pri registrácii uvedie nesprávne číslo účtu, sprostredkovateľ nie je povinný zisťovať správne číslo účtu. Pokiaľ Účastník v prípade nesprávneho čísla účtu neuplatní nárok na províziu do troch mesiacov od vzniku nároku, nárok na províziu stratí platnosť.

6. Provízia a jej výška

Nárok na províziu Účastníkovi vzniká vo chvíli, kedy nový klient a Sprostredkovateľ uzavrú Zmluvu o poskytovaní služieb a to v súlade s podmienkami spolupráce.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku provízie bez upozornenia vopred. Nová výška provízie bude Účastníkovi oznámená prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii a bude tiež zverejnená na stránkach Vernostného programu.

Výška provízie je 10 € bez DPH a za každú uzavretú zmluvú medzi novým klientom a Sprostredkovateľom.

Nárok na províziu náleží priamo Účastníkovi a je neprenosný a nepredajný.