Právo na vašej strane

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s tým, aby spoločnosť Vaše nároky.cz spracúvala a používala osobné údaje užívateľa, a to iba meno, priezvisko a e-mailovú adresu, od okamihu potvrdenia tejto žiadosti o zaslanie zmluvného vzoru na jeho e-mailovú adresu za účelom identifikácie užívateľa a ďalej marketingových aktivít. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, aby spoločnosť Vaše nároky.cz po dobu neurčitú, resp. do výslovného odvolania tohto súhlasu zo strany užívateľa, zasielala svoje obchodné oznámenia a newslettery užívateľovi v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Užívateľ môže zasielanie informačných e-mailov kedykoľvek odmietnuť. Osobné údaje užívateľa môžu byť z databázy vymazané na základe žiadosti užívateľa odoslanej na adresu info@vasenaroky.cz.

Užívateľ týmto potvrdzuje, že bol spoločnosťou Vaše nároky.cz poučený o tom, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, a že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať ako aj o práve užívateľa na prístup k osobným údajom, práve na opravu osobných údajov, práve požadovať od správcu osobných údajov vysvetlenie v prípade podozrenia, že k spracúvaniu osobných údajov dochádza v rozpore so zákonom, práve požadovať odstránenie protiprávneho stavu, najmä blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov a práve obrátiť sa v prípade uvedeného podozrenia či odmietnutia odstránenia uvedeného protiprávneho stavu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.